POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.matbudd.pl/ administrowanej przez spółkę pod firmą MATBUD Development sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, dalej jako „MATBUD” lub „My”.

Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych bez względu na to, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, ujawnianie itd.

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych przez nas podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej jest spółka pod firmą MATBUD Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-307), ul. Batalionów Chłopskich 85, NIP: 5223051379, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000596803.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami:

 • listownie na adres:

MATBUD Development sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 85

01-307 Warszawa

 1. W jaki sposób, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej zbieramy dane osobowe?

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

 • automatycznie;
 • podane nam przez Państwa bezpośrednio podczas kontaktu.
  1. Dane zbierane automatycznie.

Przy każdorazowym uruchomieniu strony internetowej, poniższe informacje dotyczące użytkownika strony są zapisywane automatycznie:

 • data i czas wejścia na stronę;
 • system operacyjny użytkownika strony;
 • rodzaj i wersja przeglądarki;
 • czas dostępu;
 • adresy odwiedzonych stron;
 • nazwa pobranych plików i liczba plików;
 • adres IP;
 • identyfikator.

Powyższe dane gromadzone są w celach technicznych związanych z administrowaniem stroną internetową (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO).

 1. Dane zbierane podczas kontaktu z nami.

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem strony internetowej, w tym za pomocą znajdującego się na stronie formularza kontaktowego, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane osobowe, które zdecydują się nam Państwo przekazać w treści wiadomości mailowej lub podczas rozmowy telefonicznej.

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, prośby, wnioski lub skargi, w tym prośby o przesłanie oferty, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa zgłoszone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, np. dochodzenia roszczeń przysługujących nam w związku ze skierowanym pytaniem, prośbą, wnioskiem lub skargą, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. 1 f RODO);
 4. archiwalnym, tj. przechowywania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług znajdujących się w naszej ofercie, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną lub telefonicznie produktów lub usług znajdujących się w naszej ofercie, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie nam danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, tj. m.in. udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski zamieszczone w formularzu kontaktowym, przesłania oferty itp.

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub prośbę o ofertę lub nie stanowi naszego uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu znajdującego na naszej stronie internetowej pod formularzem kontaktowym mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług znajdujących się w naszej ofercie lub w ofercie podmiotów z nami współpracujących (realizujących dla nas inwestycje budowlane) oraz otrzymywania od nas informacji handlowych. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje handlowe drogą elektroniczną oraz w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem telefonicznie w celach marketingowych prosimy o zaznaczenie kwadratu obejmującego zgodę na kontakt z Państwem w takim celu i formie. 

Zaznaczenie powyższych zgód spowoduje dopisanie Państwa danych osobowych do naszej bazy kontaktów w celach marketingowych i handlowych.

Informujemy, że Państwa zgoda na powyższe działania może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem (zob. pkt 10 ust. 5).

 1. Komu przekazujemy dane osobowe?

Informujemy, że MATBUD nie sprzedaje podmiotom zewnętrznym przekazanych nam danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące usługi na naszą rzecz przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnej z nami umowy, tj.:
 1. podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne lub świadczące usługi telekomunikacyjne,
 2. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 1. podmioty z nami współpracujące, w tym podmioty realizujące inwestycje budowlane, których sprzedażą się zajmujemy;
 2. podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 3. nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zobowiązani do zachowania poufności;
 4. organy państwowe, jeżeli obowiązek przekazania im danych wynika z przepisów prawa;
 1. Czy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego?

Państwa dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię. Nie planujemy przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej.

 1. Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. administrowania stroną internetową (dane zbierane automatycznie) są usuwane po osiągnięciu celów, dla których zostały zebrane, nie później niż po upływie _________;
 2. udzielenia odpowiedzi na pytanie, wniosek, prośbę o ofertę lub skargę przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zapytaniem, prośbą, reklamacją lub skargą;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowujemy do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy, zapytania, wniosku lub skargi, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub wszczęcia postępowania przez właściwy organ – do czasu zakończenia postępowania;
 4. podstawowe dane kontaktowe przetwarzane przez nas dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów lub usług znajdujących się w naszej ofercie przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą względem ich przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub do czasu, gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych oraz jak je zrealizować?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przechowywania lub usunięcia;
 2. przenoszenia danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy; oznacza to możliwość otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, a także żądania od nas przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); jednakże prawo do usunięcia danych osobowych nie może zostać przez nas zrealizowane w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do (i) wywiązania się przez nas z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub (ii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez nas do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów; sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie i musi zostać uzasadniony Państwa szczególną sytuacją; po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach; sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego może być przez Państwa wniesiony w dowolnym momencie bez podania przyczyny;
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o którym mowa powyżej prosimy o skontaktowanie się z nami w wybrany przez Państwa sposób na adresy lub numer telefonu wskazany w pkt. 2.

 1. Co w sytuacji, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 1. Zmiany Polityki prywatności.

Polityka prywatności będzie przez nas aktualizowana i dostosowywana do zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.